Централізована бухгалтерія

Головний бухгалтер – ГОЛЮЧЕК Віта Петрівна, працює на даній посаді з 2008 року.

Бухгалтер-касир – ТКАЧУК Лариса Василівна, працює на даній посаді з 1992 року.

Бухгалтер матеріального столу  – ДЖУС Людмила Михайлівна, працює на даній посаді з 2005 року.

Бухгалтер по зарплаті –  КОЛІУХ Любов Василівна, працює на даній посаді з 2009 року.

    Централізована бухгалтерія відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради  України,  прийнятими  відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника бюджетної установи, а також положенням про бухгалтерську службу.

        Основними завданнями централізованої бухгалтерії відділу культури, молоді та спорту є:
1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
2) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення  платежів  відповідно  до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
3) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
4) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
5) своєчасно подає звітність.

         забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних   зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
– користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
– відповідні структурні  підрозділи  бюджетної  установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.